Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

kredek
Reposted frombluuu bluuu
kredek
kredek
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viausmiechprosze usmiechprosze
kredek
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
kredek
5650 d8db 500
Reposted fromstylte stylte viausmiechprosze usmiechprosze
kredek
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
kredek
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid

October 30 2019

kredek
Reposted frombluuu bluuu
kredek
8684 113b
Reposted fromseqel seqel viaherbacianeherezje herbacianeherezje
kredek
5799 0545

don't forget 
kredek
8494 bba1 500
kredek
9153 4b72
kredek
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
kredek
6688 0e00 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viausmiechprosze usmiechprosze
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viapodprzykrywka podprzykrywka
kredek
6078 a689 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
kredek
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viapodprzykrywka podprzykrywka
kredek
kredek
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl